Налоговая отчетность в зоне АТО

форс-мажорМиндоходов Ураины своим письмом от 07.07.2014 г. № 16042/7/99-99-19-03-02-17 разъяснило о продлении сроков представления налоговой отчетности для налогоплательщиков, которые находятся в зоне АТО.

 

Для продления сроков необходимо обратиться в налоговый орган по своему местонахождению с соответствующим заявлением. Такое заявление подается в течение тридцати календарных дней, следующих за днем окончания обстоятельств непреодолимой силы. Заявление подается налогоплательщиком только вместе с документальным подтверждением Торгово-промышленной палаты Украины о наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы.

Заявление составляется в произвольной форме с кратким и четким обоснованием оснований для продления указанных сроков со ссылкой на документальное подтверждение изложенных фактов.
Текст письма Миндоходов от 07.07.2014 г. № 16042/7/99-99-19-03-02-17 «Про продолжение сроков подачи налоговых деклараций».

 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.07.2014 р. N 16042/7/99-99-19-03-02-17

Головним управлінням Міндоходів у Донецькій та Луганській областях

 

Про продовження термінів подання податкових декларацій

Міністерство доходів і зборів України у зв’язку з терористичною загрозою та складною ситуацією, яка склалась у Донецькій та Луганській областях, що призвело до відсутності у окремих платників податків можливості подавати у граничний строк податкові декларації, повідомляє таке.

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Пунктом 49.2 статті 49 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

Так, відповідно до пункту 102.6 статті 102 Кодексу граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, зокрема якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально.

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1044 (далі — наказ N 1044), яким затверджено Порядок застосування пунктів 102.6 — 102.7 статті 102 Кодексу, обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини) є непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов’язків, передбачених податковим законодавством.

Продовження граничних строків для подання, зокрема, податкової декларації здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов’язання та/або скористатися податковими правами (пункт 4 наказу N 1044).

Відсутність можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації може бути пов’язана з обставинами непереборної сили, підтвердженими документально (пункт 5.4 наказу N 1044).

Документальним підтвердженням дії обставин непереборної сили є, зокрема, підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України, яке видається зазначеним органом на відповідне звернення платника податку.

Згідно з пунктом 7 наказу N 1044 за наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій.

Така заява подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин непереборної сили у довільній формі із стислим та чітким обґрунтуванням підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ). Заява подається платником податків тільки разом із документальним підтвердженням.

Вимоги до змісту такої заяви та особливості її написання юридичними та фізичними особами зазначено у пункті 8 наказу N 1044.

Враховуючи викладене, з метою продовження граничних термінів подання податкової звітності у зв’язку з неможливістю подання такої звітності внаслідок дії обставин непереборної сили платник податку зобов’язаний протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин непереборної сили, звернутись до податкового органу за місцезнаходженням з відповідною заявою та документальним підтвердженням, отриманим від Торгово-промислової палати України.

При цьому зазначаємо, що штрафні санкції, визначені Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з пунктом 102.6 статті 102 Кодексу.

У разі якщо до платника податків контролюючим органом до моменту подання ним документів, що підтверджують обставини непереборної сили, застосовано штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової звітності, які згідно зі статтею 60 Кодексу не можуть бути відкликані, та внаслідок застосування яких у платника виник податковий борг у зв’язку з їх несплатою, то такий податковий борг на підставі підпункту 101.2.4 пункту 101.2 статті 101 Кодексу визнається безнадійним та підлягає списанню у порядку, визначеному Кодексом.

Особливості списання податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили, зазначено в листі Міністерства доходів і зборів України від 01.07.2014 N 15472/7/99-99-25-01-17.

Зобов’язуємо довести вказане до відома підпорядкованих органів Міндоходів і забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків із зазначеного питання.

 

Перший заступник Міністра І. О. Білоус