О налогообложении доходов от реализации имущества в Крыму

Налог на недвижимостьГФС в письме N 17035/6/99-99-19-02-02-15 дала разъяснение относительно налогообложения доходов от реализации имущества на временно оккупированной территории.

 

Так, ГФС сообщила, что в соответствии с п. 5.7 ст. 5 Закона N 1636-VII любые доходы с источником их происхождения с территории СЭЗ «Крым», полученные лицом, приравненным к резиденту согласно нормам п. 5.3 ст. 5 Закона N 1636-VII, подлежат налогообложению как иностранные доходы по общим правилам, установленным Налоговым кодексом.

Для определения объекта обложения налогом на прибыль предприятий от операций по реализации необоротных активов, инвестиций, товарно-материальных ценностей, в том числе находящихся на территории СЭЗ «Крым», следует руководствоваться национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности.

 

Кроме того, в соответствии с положениями п. 5.2 ст. 5 Закона N 1636-VII взаимоотношения между лицами, имеющими налоговый адрес на территории СЭЗ «Крым», и лицами, имеющими налоговый адрес на остальной территории Украины, являются контролируемыми операциями согласно ст. 39 Налогового кодекса.

————————————————————————————————-

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.08.2015 р. N 17035/6/99-99-19-02-02-15

Щодо оподаткування доходів від реалізації майна в Криму

Державна фіскальна служба України щодо оподаткування доходів від реалізації майна на тимчасово окупованій території і повідомляє.

Відповідно до п. 5.7 ст. 5 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон N 1636) будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ «Крим», одержані особою, прирівняною до резидента згідно з нормами п. 5.3 ст. 5 Закону N 1636, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України (далі — Кодекс).

 

Відповідно до пп. 7 п. 12.3 ст. 12 Закону N 1636 під час тимчасової окупації будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ «Крим», одержані фізичною, юридичною особами, прирівняними до резидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів.

 

Згідно з пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р., дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

 

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів (ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

 

Відповідно до п. 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. N 73 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868, доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

 

Таким чином, для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств від операцій з реалізації необоротних активів, інвестицій, товарно-матеріальних цінностей, зокрема які знаходяться на території ВЕЗ «Крим», слід керуватися національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

 

Крім того, відповідно до положень п. 5.2 ст. 5 Закону N 1636 взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із ст. 39 Кодексу.