Трансфертное ценообразование (налоговая консультация)

consultУтверждено новое разъяснение о трансфертном ценообразовании
Миндоходов приказом «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів» от 01.07.2014 г. № 368 утвердило новую обобщающую налоговую консультацию по отдельным вопросам применения норм налогового законодательства о трансфертном ценообразовании.
Перед тем как перейти к самому налоговому разъяснению определимся с терминами, чтоже такое трансфер (трансферт) и соответственно транчфертное ценообразование.

Трансферт (от лат. transfero — перемещаю, переношу) — это перевод, перемещение денежных средств (например, валюты или золота) и других экономических объектов из одной страны в другую. При трансферте происходит изменение местоположения средств или же только смена их собственника (например, при почтовом или банковском переводе).
Трансфертное (трансферное) ценообразование — реализация товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам.

Они позволяют перераспределять общую прибыль группы лиц в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. Это наиболее простая и распространенная схема международного налогового планирования, имеющего целью минимизацию уплачиваемых налогов. Трансфертные цены являются объектом контроля фискальных органов государства.

В трактовке Налогового кодекса Украины

Стаття 14. Визначення понять
14.1.251 1. трансфертне ціноутворення — система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) в операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими;

И теперь, когда мы поняли смысл словосочитания трансфертное ценообразование приводим текст утвержденной налоговой консультауии.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів України
від 01.07.2014 №368

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

 

Запитання 1: Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)?
Відповідь: Оскільки Закон України від 04 липня 2013 року № 408 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» набрав чинності 1 вересня 2013 року, то першим звітним періодом для подачі Звіту про контрольовані операції буде 2013 рік. Для визначення обсягу контрольованих операцій враховується вартісний показник усіх операцій окремо з кожним контрагентом у цілому за календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2013 року. У звіті за 2013 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 по 31.12.2013.
Наприклад: Загальна сума операцій у 2013 році з однією пов’язаною особою становить 50,5 млн. грн. (без ПДВ), і всі ці операції було здійснено до 01.09.2013. У цьому разі звітувати не потрібно.
Уразі якщо загальна сума операцій у 2013 році з однією пов’язаною особою становить 50,0 млн. грн. (без ПДВ), з них 20,0 млн. грн. здійснено до 01.09.2013, решта – після. У цьому випадку обсяг операцій розраховується в цілому за рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2013 року. Відповідно, такі операції є контрольованими. У звіті відображають контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 по 31.12.2013.

 

Запитання 2: Чи враховуються при визначенні вартісного критерію –
50,0 млн. грн. контрольованої операції для цілей застосування п.п. 39.2.1.4
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу суми кредиту, депозиту, позики, поворотної фінансової допомоги, дивідендів, вартість інвестицій?
Відповідь: Ні, не враховуються.

 

Запитання 3: За якими цінами обраховується обсяг контрольованих операцій?
Відповідь: За договірними (контрактними) цінами.

 

Запитання 4: Якщо у звітному періоді були операції як з придбання, так і з продажу товарів (робіт, послуг) з одним контрагентом, яким чином враховуються такі операції для визначення вартісного критерію контрольованої операції і які з цих операцій будуть вважатись контрольованими та зазначатись у Звіті?
Відповідь: У цьому випадку враховується загальний обсяг (сумарне значення) операцій з продажу та операцій з придбання з таким контрагентом. У разі визнання операцій контрольованими відповідно до критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, такі операції відображаються у Звіті про контрольовані операції.

 

Запитання 5: За якою датою операції відображаються у Звіті як контрольовані?
Відповідь: У Звіті контрольовані операції відображаються за датою переходу прав власності на товари або датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

 

Запитання 6: Чи вважається подання Звіту про контрольовані операції із запізненням неподанням Звіту для цілей застосування штрафу, передбаченого п. 120.3 ст. 120 Кодексу?
Відповідь: Відповідно до положень п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати Звіт про контрольовані операції до 1 травня року, наступного за звітним (до 1 жовтня 2014 року – за період з 01.09.2013 по 31.12.2013). Таким чином, подання Звіту із запізненням прирівнюється до неподання Звіту і тягне за собою штрафні санкції, передбачені п. 120.3 ст. 120 Кодексу.

 

Запитання 7: Яку первинну документацію на запит контролюючого органу відповідно до п.п. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу зобов’язані надавати платники податків: оригінали чи їх завірені копії?
Відповідь: Платники податків повинні подати належним чином завірені копії первинних документів, що фіксують здійснення окремих контрольованих операцій, що зазначаються у запиті про такі контрольовані операції.

 

Запитання 8: Для цілей застосування п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2
ст. 39 Кодексу перебування на яких спеціальних режимах оподаткування платника податку визначає операцію контрольованою?
Відповідь: До спеціальних податкових режимів належать визначені статтями 209, 210 та розділом XIV Кодексу:

  • спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства;
  • спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату;
  • спрощена система оподаткування, обліку та звітності;
  • фіксований сільськогосподарський податок.

 

Запитання 9: Чи враховується при визначенні обсягу контрольованих операцій сума акцизного податку?
Відповідь: Так, враховується.

 

Запитання 10: Чи втрачає платник право на самостійне коригування ціни контрольованої операції, передбачене п.п. 39.5.4.3 п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, якщо таке коригування протягом календарного року не здійснено?
Відповідь: Ні, не втрачає. Такий платник може здійснити самостійне коригування протягом наступного(их) календарного(их) року(ків) з урахуванням термінів позовної давності, передбачених ст. 102 Кодексу до початку перевірки контрольованих операцій.

 

Запитання 11: Чи потрапляє операція під визначення контрольованої з обсягом 50,0 і більше млн. грн. (без ПДВ) відповідно до вимог п.п. 39.2.1.1
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, якщо контрагент – пов’язана особа (резидент) на момент здійснення операції згідно з поданою до контролюючого органу декларацією з податку на прибуток за попередній рік не є збитковим, але у подальшому показники декларації попереднього звітного року за результатами перевірки чи після уточнення змінились і виникли збитки?
Відповідь: Якщо контрагент – пов’язана особа (резидент) самостійно виявив помилку і у поточній декларації чи уточненому розрахунку уточнив показники за попередній рік, що призвели до виникнення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, операції з таким контрагентом вважаються контрольованими.
Якщо від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній звітний рік контрагента – пов’язаної особи (резидента) виявлено за результатами перевірки контролюючого органу, операції з таким контрагентом не вважаються контрольованими за умови відсутності інших умов для визнання операцій контрольованими.

 

Запитання 12: Підприємство згідно з договором купівлі–продажу у звітному році здійснило поставку товару у пов’язаній особі на суму 60,0 млн. грн. (без ПДВ) (відбувся перехід права власності на товар покупцю), але до кінця цього року або у наступному році згідно з цим договором або додатковим договором підприємство повернуло продавцю частину раніше отриманого товару на суму 20,0 млн. грн. (без ПДВ) у зв’язку неналежною якістю поставленого товару (право власності на товар перейшло продавцю). Яким чином враховуються ці операції для визначення вартісного критерію контрольованих операцій?
Відповідь: Якщо придбання та повернення товару здійснено протягом одного звітного календарного року, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції (50,0 млн. грн.) в цьому звітному році враховується вартість поставки – 60,0 млн. грн., зменшена на вартість поверненого товару – 20,0 млн. грн, тобто – 40,0 млн. гривень. У разі, якщо продаж відбувся в одному календарному році, а повернення відбулось у наступному році, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції (50,0 млн. грн.) у календарному році, в якому здійснена поставка, враховується вся вартість поставленого товару у сумі 60,0 млн. гривень.
При цьому в наступному році вартість поверненого товару в сумі 20,0 млн. грн. не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції та не зменшує вартість інших операцій при визначенні такого критерію.

 

Запитання 13: Як для цілей застосування п.п. 39.2.1.1 п. п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу розрахувати опосередковане володіння компанією А корпоративними правами компанії В, якщо компанія А володіє 80 відс. корпоративних прав компанії Б, а компанія Б володіє 30 відс. корпоративних прав компанії В?
Відповідь: Опосередковане володіння розраховується шляхом перемноження часток володіння корпоративними правами. Компанія А опосередковано володіє корпоративними правами компанії В у розмірі 24 відс. (80 * 30 / 100).

 

Запитання 14: У листопаді 2013 року платником податків здійснена поставка товару, договірна вартість якого складає 85,0 млн. грн., та відбувся перехід права власності у момент поставки. В січні 2014 року платником отримана оплата за поставлений товар на суму 61,0 млн. гривень. За якою подією обраховувати вартісний критерій (50,0 млн. грн.) та як відображати цю операцію у Звіті?
Відповідь: Враховуючи те, що перехід права власності на товар відбувся у 2013 році, при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованих операцій враховується договірна (контрактна) вартість проданого товару за 2013 рік. У разі визнання такої операції відповідно до вимог п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованою операцією така операція відображається у Звіті за 2013 рік.
При цьому факт оплати зазначеного товару у 2014 році не призводить до повторного врахування вартості товару при визначенні вартісного критерію та відображення у Звіті.

 

Запитання 15: У листопаді 2013 року платником податків здійснено попередню оплату за товар нерезиденту – пов’язаній особі на суму 200,0 млн. грн., поставка якого буде здійснена у квітні 2014 року (перехід права власності відбудеться у момент поставки). У якому періоді ця операція враховується при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованої операції?
Відповідь: Враховуючи те, що перехід права власності на товар відбувається у 2014 році, при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованої операції за 2013 рік сума попередньої оплати за товар не враховується. Ця операція враховується при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.) контрольованої операції за 2014 рік.

 

Запитання 16: До яких саме порушень за контрольованими операціями застосовується штраф у розмірі 1 гривня відповідно до п. 20 підр. 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу?
Відповідь: Штраф у розмірі 1 гривня застосовується за заниження податкового зобов’язання за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року внаслідок застосування платником у контрольованих операціях цін, що не відповідають рівню звичайних цін, виявленого за результатами перевірки контролюючим органом.

 

Запитання 17: Чи вважається компанія–резидент, створена всередині року (наприклад, у липні місяці), яка з дати реєстрації є платником податку на прибуток і ПДВ, не застосовує спеціальні режими оподаткування і сплачує ці податки за базовою (основною) ставкою, такою, операції з якою підпадають під критерії контрольованих, визначених п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
Відповідь: Не вважається, оскільки для такої компанії початком податкового (звітного) року буде дата її створення (реєстрації) і в неї відсутні задекларовані показники на початок такого року.

 

Запитання 18: Які ставки податку на прибуток та ПДВ вважаються базовими (основними) для цілей застосування п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2
ст. 39 Кодексу?
Відповідь: Основна ставка податку на прибуток визначена п. 151.1 ст. 151 Кодексу та з урахуванням положень п. 10 підрозділу 4 розділу XX Кодексу у 2012 році складає 21 %, у 2013 році – 19 %, у 2014 році – 18 %.
Основна ставка податку на додану вартість визначена п.п. «а» п. 193.1 ст. 193 та п. 194.1 ст. 194 Кодексу складає 20 %.

 

Запитання 19: Підприємство «А» – резидент, яке задекларувало від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік, здійснює постачання товарів у обсязі понад 50 млн. грн. пов’язаній особі підприємству «Б» – резиденту, яке задекларувало позитивне значення об’єкта оподаткування. Чи є зазначені поставки контрольованими операціями для підприємства «А» та «Б» та чи зобов’язані такі підприємства подавати Звіт про контрольовані операції? Як бути, коли збитковими є підприємства «А» та «Б»?
Відповідь: Відповідно до п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік.
Якщо збитковим є тільки підприємство «А», операції вважатимуться контрольованими лише для підприємства «Б» і обов’язок з подачі Звіту про контрольовані операції із зазначенням у ньому відповідних операцій покладається на підприємство «Б». При цьому підприємство «А» у разі відсутності інших операцій, що підпадають під визначення контрольованих, Звіт подавати не повинне.
У разі якщо за податковий (звітний) рік збитковими є і підприємство «А», і підприємство «Б», то Звіт про контрольовані операції подають обидва підприємства.

 

Запитання 20: Чи будуть вважатись пов’язаними особами відповідно до п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу державні підприємства, які належать до сфери управління одного міністерства?
Відповідь: Відповідно до положень ст. 73 Господарського кодексу України державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку і входить до сфери його управління.
Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
Органом управління державного унітарного підприємства є керівник підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
Відповідно до п.п. «ґ » п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу до пов’язаних осіб належать юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу).
З огляду на це державні підприємства, які належать до сфери управління одного міністерства, є пов’язаними особами відповідно до п.п. «ґ » п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

 

Запитання 21: За якою процедурою відбувається прийняття платником рішення про застосування одного із методів щодо визначення звичайних цін відповідно п. 21 підр. 10 розд. XX Кодексу та повідомлення про це рішення контролюючі органи?
Відповідь: Рішення приймається платником самостійно, при цьому подача окремого повідомлення до контролюючого органу не передбачена. Інформація щодо обраного методу зазначається у відповідній графі Звіту про контрольовані операції.

 

Запитання 22: Яка форма довідки, що підтверджує обрану нерезидентом ставку корпоративного податку, для цілей застосування п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
Відповідь: Форма довідки Кодексом не передбачена. Така довідка має бути видана компетентним органом іншої країни (наприклад, податковим органом чи Міністерством фінансів) і належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

 

Запитання 23: До яких цін застосовується 5–відсотковий діапазон цін відповідно до п.п. 1 п. 21 підр. 10 розд. XX Кодексу?
Відповідь: П’ятивідсотковий діапазон застосовується до цін, визначених відповідно до вимог п.п. 2 п. 21 підр. 10 розд. XX Кодексу, а саме: цін, визначених згідно з біржовим котируванням, – у разі якщо товари котируються на біржі, та цін, визначених згідно з довідковими цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях), – у разі якщо товари не котируються на біржі.

 

Запитання 24: За яким курсом визначати обсяг операцій із нерезидентами при визначенні вартісного критерію (50 млн.гривень)?
Відповідь: З метою визначення загальної вартості операцій платники, які мають відносини із контрагентами–нерезидентами, враховують офіційний курс НБУ, що діяв на дату здійснення операції, а в частині раніше отриманої (проведеної) оплати – курс, що діяв на дату її отримання (здійснення оплати) (п.п. 153.1.1 та п.п. 153.1.2 п. 153.1 ст. 153 Кодексу).

 

Запитання 25: Чи враховується при визначенні вартісного критерію
(50 млн.грн.) вартість ввезеної на давальницьких умовах сировини та вивезеної готової продукції (частково обробленої сировини) на умовах імпорту (експорту), якщо постачальником такої сировини виступає нерезидент – пов’язана особа?
Відповідь: Ні, не враховується.

 

Запитання 26: Якщо у пов’язаної особи придбані основні засоби, яку ціну вказувати у Звіті?
Відповідь: У цьому випадку, під час заповнення Звіту у графі 17 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатку до Звіту відображається договірна (контрактна) ціна, а у графі 26 цього ж розділу – звичайна ціна, за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податків».

 

Запитання 27: Чи слід відображати у Звіті контрольовані операції, які не включено платником податку ні до складу податкових витрат, ні до складу податкового кредиту?
Відповідь: Так, такі операції підлягають відображенню у Звіті.

 

Запитання 28: Чи будуть вважатись контрольованими операції з пов’язаною особою – нерезидентом, що стала пов’язаною з 01.11.13 року, якщо обсяг операцій з такою особою складав: з 01.01.13 до 01.11.13 35 млн.грн. (без ПДВ), з 01.11.13 до 31.12.13 – 20 млн.грн (без ПДВ)?
Відповідь: З урахуванням, що загальна сума здійснених операцій з одним контрагентом за звітний рік перевищує 50 млн.грн. (без ПДВ), операції здійснені з пов’язаною особою – нерезидентом в період з 01.11.13 по 31.12.13 визнаються контрольованими та підлягають відображенню у Звіті.

 

Запитання 29: Чи буде вважатися операція контрольованою, якщо платник податку здійснює продаж товарів нерезиденту – пов’язаній особі через комісіонера (повіреного)?
Відповідь: Операції платника податку з продажу товарів нерезиденту – пов’язаній особі через комісіонера (повіреного) визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій такого платника з нерезидентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік, оскільки безпосередньо право власності на товар переходить від комітента до покупця (нерезидента – пов’язаній особі).

 

Запитання 30: Чи вважаються контрольованими операції з контрагентом – нерезидентом, зареєстрованим у державі, яка не увійшла до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 1042–р, але такий контрагент – нерезидент сплачував в країні резиденції податок на прибуток за ставкою 6 відсотків?
Відповідь: За умови досягнення вартісного критерію визначеного
п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (50 млн.грн.) операції з таким контрагентом визнаються контрольованими відповідно до п.п. 39.2.1.2
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

 

Запитання 31: Форвардний контракт на постачання сільськогосподарської продукції укладено у березні 2013 року. Безпосередньо реалізація та відвантаження продукції відбувалось у серпні – листопаді 2013 року. Чи повинні включатися до Звіту операції за таким контрактом?
Відповідь: До Звіту повинні бути включені контрольовані операції, у яких перехід прав власності на товари відбувся у період з 01.09.2013 по 31.12.2013 року.

 

Запитання 32: Чи вважаються контрольованими операції юридичної особи, загальна сума яких складає більше 50 млн.грн. без ПДВ, із пов’язаною фізичною особою – резидентом?
Відповідь: Відповідно п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.
Таким чином, операції юридичної особи, загальна сума яких складає більше 50 млн.грн. без ПДВ, із пов’язаною фізичною особою – резидентом, визнаються відповідно ст. 39 Кодексу контрольованими.

 

Запитання 33: Платник податків протягом звітного періоду здійснював операції із контрагентом нерезидентом – непов’язаною особою, зареєстрований у державі, яка увійшла до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №1042–р. В той же час, контрагент–нерезидент сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) у цій державі за ставкою 21%.
Чи вважаються операції з таким контрагентом контрольованими? У разі подання платником–податків довідки (її нотаріально засвідченої копії), визначеної п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, чи повинен він подавати Звіт? Який порядок надання такої довідки (її нотаріально засвідченої копії?).
Відповідь: Відповідно до п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у разі, коли в державі (на території) реєстрації нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративного податку), платником податку подається довідка (або її нотаріально засвідчена копія), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), встановлену у державі його реєстрації.
У разі подання платником податків довідки (або її нотаріально засвідченої копії), що підтверджує обрану нерезидентом у державі його реєстрації ставку податку на прибуток (корпоративного податку), яка не є меншою від ставки податку в Україні більше ніж на 5 відсоткових пунктів, встановлену у державі його реєстрації, в строки, визначені п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, операції з таким контрагентом не вважаються контрольованими та Звіт по ним не подається.
Така довідка (або її нотаріально засвідчена копія) надсилається до Міндоходів поштою з повідомленням про вручення.

 

Запитання 34: Чи можливо під час проведення перевірки з питань трансферного ціноутворення, призначеної відповідно п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, подавати уточнюючі розрахунки до поданих раніше податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податок на додану вартість, якщо такі уточнюючі розрахунки не пов’язані із проведенням контрольованих операцій, по яким призначена перевірка?
Відповідь: Відповідно п. 50.2 ст. 50 Кодексу платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь–який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.
Таким чином, під час проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення ним контрольованих операцій, яка призначена та проводиться відповідно п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, та враховуючи норми п.п. 39.1.2 п. 39.1 та п. 39.7 ст. 39 Кодексу такий платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за звітний (податковий) період, визначений п.п 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, в якому здійснювались контрольовані операції щодо яких триває перевірка в частині таких операцій.

 

Запитання 35: Чи можливе проведення процедури узгодження цін у контрольованих операціях, які вже проведені великим платником податків або які здійснюються ?
Відповідь: Узгодження цін у контрольованих операціях між великим платником податків та Міндоходів можливо тільки щодо контрольованих операцій, які будуть здійснюватись після процедури узгодження цін.
Завершенням процедури узгодження цін у контрольованих операціях є укладення відповідного договору між великим платником податків та Міндоходів.
Таким чином, контрольована операція щодо якої проводилось узгодження цін, не може бути розпочата або проведена або здіснюватись до моменту підписання договору між великим платником податків та Міндоходів за результатами такого узгодження.

 

Запитання 36: Яку інформацію щодо пов’язаних осіб та групу відповідно до п.п а) та б) п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу повинні надати великі платники податків: виключно щодо контрагентів контрольованої операції або й про інших осіб?
Відповідь: Документація, яку великий платник податків повинен надати відповідно до п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу повинна містити інформацію про усіх осіб, які є пов’язаними особами з великим платником податків та між собою, відповідно до положень п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.
Зазначена інформація повинна включати дані, які дозволяють ідентифікувати кожну пов’язану особу (повне найменування та податковий номер, найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи), а також дані щодо цих осіб як групи (сукупності суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють). При цьому зазначається зокрема інформація про структуру групи, опис діяльності, розподіл функцій та активів в групі, політику трансфертного ціноутворення групи тощо.

 

Запитання 37: Платник податків здійснює господарські операції із філіями однієї юридичної особи та безпосередньо з юридичною особою. Яким чином необхідно розраховувати вартісний критерій контрольованих операцій відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
Відповідь: Для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій (50 млн.грн.) враховується сумарне значення усіх операцій, здійснених з головним підприємством та усіма відокремленими підрозділами (філіями та представництвами) юридичної особи.

 

Запитання 38: Чи враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій бартерні операції?
Відповідь: Так, враховуються.
Оскільки, в рамках бартерного (товарообмінного) договору кожна із сторін договору одночасно виступає продавцем товарів (робіт, послуг), які він передає, і покупцем товарів (робіт, послуг), які він одержує взамін, такі операції розглядаються як дві окремі і при розрахунку вартісного критерію враховується загальний обсяг (сумарне значення) операцій як з продажу так і придбання товарів (робіт, послуг).
У разі визнання операцій контрольованими відповідно до критеріїв, встановлених п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, такі операції відображаються у Звіті про контрольовані операції.

 

Запитання 39: Чи має право платник податку надіслати Звіт про контрольовані операції на паперових носіях поштою?
Відповідь: Ні, не має, оскільки положення п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу містять зобов’язання платникам податків (крім Національного банку України) подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, лише засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

 

Запитання 40: Чи вважається виплата податку на дохід нерезидента компанією–резидентом відповідно до положень п. 160.2 ст. 160 Кодексу та/або оподаткування експортних операцій за нульовою ставкою відповідно до положень ст.195 Кодексу «сплатою податку за іншою ставкою, ніж базова», відповідно до п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу? Чи потрібно визнавати операції із особами які сплачують податок на репатріацію або оподатковують експортні операції за нульовою ставкою ПДВ, контрольованими, якщо контрольовані операції оподатковуються за базовими ставками?
Відповідь: операція потрапляє під визначення контрольованої відповідно до абз. 3 ч. 2 п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, за умови, якщо контрагент–пов’язана особа при оподаткуванні контрольованих операцій сплачує за основною ставкою податок на прибуток (2014 р. – 18 відс.) та ПДВ (20 відс.)), але при цьому:

  • сплачує податок на репатріацію відповідно до положень ст. 160 Кодексу;
  • здійснює експортні операції, що оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою відповідно до положень ст. 195 Кодексу;
  • здійснює операції з цінними паперами, що оподатковуються за ставкою 10 відсотків;

 

Запитання 41: Чи враховується при застосуванні п. 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу вартісного критерій для визнання операцій контрольованими, визначеного
п.п. 39.2.1.4. п. 39.2 ст. 39 Кодексу?
Відповідь: Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено п. 21 відповідно до Закону України від 4 липня 2013 року № 408–VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».
У постанові Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 749 «Про затвердження відсоткового діапазону цін для деяких товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності для цілей трансфертного ціноутворення» та розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 року №865 – р «Про затвердження спеціалізованих комерційних видань для цілей трансфертного ціноутворення», прийнятих Кабінету Міністрів України відповідно до норм п. 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, зазначено сферу їх застосування – для цілей трансферного ціноутворення.
Таким чином, при застосуванні п. 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу враховується вартісний критерій для визнання операцій контрольованими, визначений
п.п. 39.2.1.4. п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

 

 

Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Н. Є. Привалова